English
Persian
نانو نقره

نانو نقره:

داســتان خاصیت ضدمیکروبی نقره داستان جديدی نیســت بلکه اين خاصیت از ديرباز شناخته شــده و به کار رفته است؛ بدون آنکه دلیل تأثیر آن دقیقاً شــناخته شود. برای مثال در بسیاری از جنگ‌ها برای کنترل عفونت زخم سربازان از سکه‌های نقره استفاده می‌شده است و برای ترمیم زخم‌های سربازان، روی زخم ســکه‌ای از جنس نقره قرار می‌دادند و سپس محل زخم را می‌بستند و يا برای نگهداری مواد غذايی از ظروف نقره ای استفاده می شده است. همچنین علت شیوع نیافتن بیماری های مسری در مناطق اعیان نشین را به ظروف نقره نسبت می‌دهند. طبیب بزرگ ايرانی ابوعلی سینا برای بعضــی از بیمــاران خود، قند آبــی که در آن انگشتر نقره قرار داده و هم زده باشند را تجويز می‌کرده است .

اخیرا با پیشرفت علم نانو، نقره نیز به صورت نانو ذرات تولید شده که سطح تماس ذرات آن بیشتر شده و خاصیت ضد میکروبی آن تا بیش از۹۹ درصد افزایش یافته است. نقره در ابعاد نانو بر متابولیسم، تنفس و تولید مثل  میکروارگانیسم اثر میگذارد. اين ماده تاکنون بیش از 650 نوع باکتری شناخته شده را از بین برده است. نانو ذرات نقره امید تازه‌ای هستند برای درمان باکتری بیماریزای انسانی که مقاومت آنتی بیوتیکی آنها توسعه یافته است.

نانونقــره بــا داشــتن خــواص ضد میکروب کاربردهــای فراوانــی در صنايــع مراقبت‌های  بهداشتی، پلاستیک‌ها و بسته‌بندی غذايی پیدا کرده اســت. در حالی که از خاصیت رســانايی آن در الکترونیــک، رســاناها، صفحات نمايش لمســی و غیره استفاده میشود. در حال حاضر ۸۰ درصــد از  نانونقــره به عنــوان يک عامل   ضد میکروب استفاده می‌شود. فعالان حوزه‌های تولید دارو، بســته‌بندی غذايی، منســوجات، شوينده‌ها، ســلول‌های خورشیدی، لوازم برقی، حسگرها و غیره می‌توانند با استفاده از نانوذرات نقــره، فرصت‌هــای کســب و کار جديدی را پیشنهاد کنند.

بررسی خواص آنتی باکتریالی نانوذرات نقره در زمینه های مختلف دارویی و پزشکی ، صنایع نساجی، سرامیک های بهداشتی، تصفیه آب، رنگ، کشاورزی، دامپروری و در کامپوزیت های پلیمری به منظورکاربردهای صنعتی و خانگی و انواع فیلترهای آب مورد بررسی قرار گرفتند. يکی از دلايل کاربرد گسترده اين ذرات، داشتن خاصیت ضدمیکروب آنهاســت. نانوذرات نقره برای عوامل بیماریزا يک سم تلقی می‌شوند و برای بدن انسان، غذاها و بافت‌ها بی‌ضررند. اين خاصیت ذرات نانو در مقايسه با ذرات غیرنانوی نقره به دلیل اثر افزايش سطح در نتیجه افزايش واکنش‌پذيــری ماده و پیروی مــاده از فیزيک وشــیمی کوانتم در حالت نانو اســت. 

خواص نانو نقره:

نانو نقره دارای ويژگی‌های شیمیايی و زيستی است که برای محصولات مصرفی، فناوری مواد  غذايی، منســوجات و صنايع پزشــکی جذاب اســت. نانونقره همچنیـن ويژگی‌های نوری و فیزيکی منحصر به فردی دارد که در توده‌ی نقره وجود ندارند و ظرفیت عمده‌ای برای کاربردهای پزشکی دارد. برخی از ويژگی‌های مهم نانونقره عبارتند از: 

  • خاصیت ضد ويروس :( ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نانو ذرات نقره با قطر ۵ تا ۲۰ نانومتر می توانند تکثیر ویروس ایدز و ویروس آنفلوانزا را نیز مهار نمایند.)
  • خاصیت ضدمیکروب
  • خاصیت ضدقارچ  
  • خاصیت ضد التهاب 
  • خاصیت ضد لايــه گلیکوپروتئین- خاصیت ضد زيست لايه 
  • خاصیــت رزونانس پلاســمون ســطحی -گرمايش پلاسمونیک

 

شرکت مادر دارو شهرکرد با انجام آزمایشات و تحقیقات متعدد برای اولین بار در کشور به فرمول منحصربه فردی دست یافته است که بر طبق آن ساختار نانو ذرات نقره بر اساس خواص فلز نقره به میکروارگانیزم هایی وارد می‌شود که دیواره ی ناپایداری دارند. 

مواد ضدعفونی کننده موجود در بازار با حل کردن ویروس و چربی‌ها باعث نابودی آنها شده و همین عملکرد آنها باعث تخریب و آسیب رسانی به بافت  چربی پوست هم می‌شود و استفاده‌ی مکرر از آنها،خشکی و آسیب جدی  به پوست را بهمراه خواهد داشت .

نانو نقره از لحاظ شیمیایی کاملا غیر فعال بوده و هیچ گونه واکنشی با سطوح مختلف کاربردی بخصوص پوست ندارد. عدم  تبخیر اجزا موثر این محلول بجز آب مقطر، باعث پایداری آن بر روی همه سطوح شده وعدم ایجاد هر گونه بو و حساسیت  ریوی و مخاطرات آتش سوزی و ... ایمنی بالایی را فراهم می‌کند.

اجزا این محصول به لحاظ  زیست محیطی و ایجاد حساسیت از ایمن‌ترینِ مواد بوده به نحوی که درمقایسه با موارد موجود  قطعا بهترین می باشند.

غلظت های بکار  رفته  برای  ویروس کشی از مقادیر  10PPM تا 200PPM هم مورد استفاده قرارمی‌گیرد که به لحاظ  اقتصادی و ابعاد ذرات  نانو و پاکسازی همه‌ی میکروارگانیزم های پاتوژن مورد نظرمی‌باشند.

سازمان غذا و داروی آمریکا ( FDA) نیز  مجوز 21CFR310.548 را در مورد خواص درمانی و پیشگیری از بیماری ها برای محلول ها و مواد شامل نانو ذرات نقره صادر کرده است:

 

FDA: 

:Part 310 - New Drugs

Subpart E--Requirements for Specific New Drugs or Devices

Help7 | More About 21CFR 8 Sec. 310.548 Drug products containing colloidal silver ingredients or silver salts offered            over-the-counter (OTC) for the treatment and/or prevention of disease

 

 

نحوه‌ی مصرف محلول نانو نقره:

برای سطوح مختلف با استفاده از اسپری یا محلول پاش به میزانی که سطح با  ذرات پاشیده شده پوشش یافته و ذرات نقره با ایجاد یک لایه در حد چند نانومتر پوششی کامل را بر سطح مورد نظر ایجاد نمایند.

برای استفاده دست و پوست در حد خیس شدگی مورد استفاده  قرار گیرد و عملکرد آن بر حسب انحلال چربی ها در بستر  پلی وینیل الکل و عملکرد ذرات نانو نقره با ماندگاری طولانی خواهد بود .

به لحاظ ساختار اجزا تشکیل دهنده این محلول، پلی وینیل الکل در صنایع دارویی و غذایی نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد و همچنین نقره که از دیرباز     در زندگی بشر حضور ویژه داشته، این محصول ازقوی‌ترین محلول ها درجهت تخریب ویروس‌ها ‌و میکروب‌ها و ایمن ترین در عدم ایجاد حساسیت های پوستی و  ریوی می‌باشد.

عملا هیچ گونه مسمومیت در خصوص تماس با سیستم گوارش نداشته اما باید از مصرف خوراکی آن جدا خودداری شود. ماندگاری آن بر سطوح حداقل یک هفته می‌باشد و براحتی توسط آب از سطوح و پوست قابل شستشو بوده. استفاده بر روی پوست قابلیت لایه برداری برای بار اول را دارد که این  مورد به لحاظ پلی وینیل الکل در پاکسازی پوست از جرم و چرک می‌باشد .

قبل از مصرف محلول را تکان دهید تا ذرات نقره پراکندگی ایده ال تری داشته باشند، پاشش محلول برروی لباس و کفش و ماسک و غیره باعث پاکسازی   طولانی مدت این سطوح از میکروارگانیزم ها شده و فقط با شستن نیاز به تکرار دوباره خواهد بود.

دوام بخشی به منسوجات و کفش و... و از بین بردن بو از سطوح به لحاظ غیر فعال کردن قارچ و میکروب ها از عملکرد خوب این محصول می‌باشد،

 استفاده بر روی همه ی سطوح خانه بخصوص حمام و دستشویی توصیه میگردد، برای گیاهان زینتی و... هم به لحاظ قارچ زدایی و از بین بردن باکتری .

و میکروب‌ها توصیه می‌گردد.